556/BVHTTDL-VHCS

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo công tác quản lý và tố chức lễ hội

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân
                   các tỉnh, thành phố trực thuộc Trong trương
 
Thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm. 2015 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý và tổ chức lễ hội Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau;.
1. Nghiêm túc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước,
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 41/CT/TW ngàv 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội (gọi tắt là Chỉ thị số 41- CT/TW của Ban Bí thư) và Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý và tổ chức lễ hội (gọi tắt là Công điện số 229/CĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ
2. Chỉ đạo xây dựng phương án phòng, chống thảm họa (chen lấn đông người; xe khách, xuồng, đò chở quá tải; phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn nghiêm trọng,,.), phòng, chống cháy nổ, hỏa hoạn (dắt nhiều vàng mã, thắp nhiều hương, nến... dễ xảy ra cháy nổ), đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động lễ hội, Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch, đặc biệt là hoạt động lễ hội. Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện quy hoạch lễ hội, chú ý các điểm dịch vụ, vui chơi, giải trí hợp lý, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
3. Điều chỉnh kế hoạch tổ chức lễ hội phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo an toàn tiết kiệm, hiệu quả. Nội dung phần nghi lễ trang nghiêm, thành kính; phần hội phong phú, đa dạng, vui tươi, lành mạnh, phát huy giá trị văn hoá truyền thống, phù hợp vối phong tục, tập quán của từng địa phương, vùng, miền dân tộc Hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực khi tổ chức lễ hội.
4. Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư, Công điện số 229/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ:
- Hướng dẫn đặt hòm công đức trong di tích đúng quy định, quản lý việc thu, sử dụng tiên công đức công khai, minh bạch.
- Hướng dẫn nhân dân đặt tiền lễ, tiền giọt dầu đúng nơi quy định. Không để dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch diễn ra trong di tích và lễ hội.
- Hạn chế đốt vàng mã, thắp nhiều hương, nến; không thả đèn trời, trang trí đèn lồng không rõ nguồn gốc xuất xứ,
- Tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Niêm yết công khai giá hàng hoá, phí dịch vụ phục vụ lễ hội, giải quyết triệt để hiện tượng tranh giành đeo bám khách tăng giá, ép khách.
5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động lễ hội, đặc biệt là hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để hoạt động trục lợi, tuyên truyền mê tín đị đoan, cờ bạc trá hình, lưu hành văn hoá phẩm trái phép và các hành vi vi phạm phép luật,
6. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí của địa phương thực hiện tốt việc tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 41-CT7TW của Ban Bí thư và Công điện số 229/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tập trung tuyên truyền những nét đẹp văn hóa truyền thống trong hoạt động lễ hội, gắn với bảo tồn di sản văn hoá dân tộc, Định hướng dư luận để nhân dân đồng thuận thực hiện, kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình thực hiện tốt, phản ánh kịp thời để xử lý những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc nội dung chỉ thị số 41- CT/TW của Ban Bí thư và Công điện số 229/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hoá, Thể thao) và các cơ quan chuyên môn liên quan tổ chức chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý và tổ chức lễ hội để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội của địa phương.
Để nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nội dung công văn này./.
 
Nơi nhận;
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an Giao thông vận tải,
Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao,
 Ban Quản lý di tích các tỉnh/thành;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Cơ quan thuộc Bộ VHTTDL;
- Lưu VT, VHCS, TTTM (150),
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác