556/KH-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH Số 556/KH-BVHTTDL, ngày 03 tháng 3 năm 2011 Triển khai xây dựng Nghị định của Chính phủ về công tác gia đình

Căn cứ Nghị định số 185/2007NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vụ Gia đình;

Căn cứ Quyết định số 4338/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt danh mục các văn bản đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2011;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành triển khai kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về công tác Gia đình,

I. Mục đích:

Xây dụng cơ sở pháp lý làm căn cứ cho việc thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực công tác Gia đình trên phạm vi toàn quốc.

II. Thời gian: Từ quý 1 đến hết quý 4 năm 2011

III. Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Gia đình.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan.

IV: Trình tự xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về công tác Gia đình

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(Dự kiến)

Đơn vị chịu

trách nhiệm

1

Xây dựng Quyết định triển khai thực hiện xây dựng dự thảo Nghị định

Tháng 3/2011

Vụ Gia đình

2

Soạn thảo văn bản để Bộ trưởng gửi Thủ tướng Chính phủ và UBTVQH xin chủ trương soạn thảo nghị định

Tháng 3/2011

Vụ Gia đỉnh

3

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập: dự kiến

Trước

20/03/2011

 

Vụ Gia đình

4

Sưu tầm, tập hợp tài liệu có liên quan, dịch tài liệu của nước ngoài (nếu có) để nghiên cứu.

Tháng 3/2011

Tổ biên tập

5

Báo cáo đánh giá tác động hiệu quả kinh tế - xã hội sau khi ban hành Nghị định.

Tháng 3 -tháng 4/2011

Tổ biên tập

6

Ban soạn thảo tồ chức khảo sát thực tế ở các địa phương trong nước và ở nước ngoài (Nếu có điều kiện).

Tháng 4/2011

(Dự kiến tại Pháp, Nhật,

Hàn Quốc)

Ban Soạn

thảo, tố biên

tập, các nhà

khoa học, các

nhà nghiên

cứu, các

chuyên gia

7

Tổ biên tập xây dựng Đề cương (sau khi nghiên cứu tư liệu, khảo sát thực tế).

Tháng 4/2011

Tổ biên tập

8

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập góp ý Đề cương xây dựng dự thảo 1.

Tháng 4/2011

Ban Soạn thảo

Tổ biên tập

9

 Xây dựng dự thảo lần 1 của Nghi định

Tháng 5/2011

Tổ biên tập

10

Họp Ban soạn tháo, tổ biên tập góp ý kiến cho dự thảo 1 của Nghị định và tờ trình Chính phủ đề gửi lấy ý kiến của các sở VHTTDL

Tháng 5/2011

Ban Soạn

thảo,Tổ biên

tập

11

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các Bộ ngành liên quan, các tổ chức chính trị -xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố

Tháng 6/2011

(Dự kiến 3

miền Bắc,

Trung, Nam)

Vụ Gia đình

12

Họp Ban soạn thảo, tồ biên tập góp ý (dự thảo 2)

Tháng 6/2011

Ban Soạn

thảo,

Tổ biên tập

 

13

Xin ý kiến các Bộ, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức liên quan cho dự thảo Nghị định

Tháng 6/2011

Vụ Gia đình

14

Tồng hợp, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến (dự thảo 3)

Tháng 7/2011

Tổ biên tập

 

15

Họp Ban soạn thảo, tố biên tập góp ý (dự thảo 3)

Tháng 7/2011

Vụ Gia đình

17

Ban soạn thảo xin ý kiến Bộ trưởng, các Thứ trưởng cho dự thảo Nghị định

Tháng 7/201 1

Vụ Gia đình

18

Chỉnh sửa văn bản (dự thảo 4) và xin ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế cho dự tháo Nghị định + tờ trình + báo cáo giải trình các ý kiến.

Tháng 7/2011

Tổ biên tập

Vụ Gia đình

19

Chỉnh sửa văn bản (dự thảo 5) và gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp cho Dự thảo Nghị định và Tờ trình

Tháng 7/2011

Tổ biên tập

Vụ Gia đình

20

Chỉnh sửa văn bản (dự thảo 6) gửi đăng lấy ý kiến trên Website của Bộ và cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

30/7/2011- 30/9/2011

Ban Soạn

thảo,

Tổ biên tập

 

21

Chỉnh sửa văn bản (dự thảo 7) và xin ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế cho dự thảo Nghị định + tờ trình + báo cáo giải trình các ý kiến.

Tháng

10/2011

Tổ biên tập

Vụ Gia đình

22

Chỉnh sửa các văn bản, trình Bộ trưởng ký tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định

15/10/2011

Tổ biên tập

Vụ Gia đình

 

Trên đây là kế hoạch xây dựng dự thảo Nghi định của Chính phủ về công tác Gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (đế b/c);

- Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính,

Vụ Pháp chế (để phối hợp);

- Lưu: VT. GĐ. BH.10

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác