559/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc triển khai hoạt động xây dựng Thông tư hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2010 về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

Điều 1. Triển khai hoạt động xây dựng Thông tư hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân thực hiện hoạt động xây dựng Thông tư hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

Kinh phí lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp gia đình năm 2011 và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính và Vụ trưởng Vụ Gia đình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, GĐ.T.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác