55/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích - lịch sử danh lam thắng cảnh Am Tiên tỷ lệ 1/500, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 12755/UBND- VX ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương lập và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích - lịch sử danh lam thắng cảnh Am Tiên tỷ lệ 1/500, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn và phát huy giá trị Khu di tích - lịch sử danh lam thắng cảnh Am Tiên tỷ lệ 1/5 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
2. Đối với nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Về khảo sát, đánh giá hiện trạng và dự báo phát triển của khu di tích:
+ Làm rõ tình hình thực hiện Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử danh lam thắng cảnh - Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm núi Nưa, Đền Nưa, Am Tiên) gắn với phát triển du lịch theo Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 3070/QĐ-ƯBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm Am Tiên - Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh - Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm núi Nưa, Đền Nưa, Am Tiên) huyện Triệu Sơn.
+ Nêu cơ sở của dự báo lượng khách du lịch đến di tích được đưa ra trong hồ sơ.
- Về mục tiêu điều chỉnh: Đề nghị giữ nguyên các mục tiêu theo Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và bỏ mục tiêu Xây dựng các công trình kiến     trúc độc đáo, hoành tráng mang đậm bản sắc dân tộc” đối với di tích.
- Về nội dung điều chỉnh quy hoạch:
+ Làm rõ các thay đổi về tổ chức không gian so với quy hoạch đã được phê
duyệt.
+ Đối với các khu chức năng:
Khu tâm linh: Không thay đổi con đường phía trước và tổng mặt bằng các công trình theoaquy hoạch đã phê duyệt năm 2012. Chỉ tiến hành nghiên cứu,
điều chỉnh lại quy mô, kiến trúc các công trình chùa, đền Bà Triệu và Phủ Mầu cho phù hợp với truyền thống tại địa phương.
Khu tưởng niệm: Không xây phù điêu và tượng đá đàn voi tại đây. cần làm rõ nội dung tưởng niệm về nơi tập hợp nghĩa quân tham gia phong trào cần Vương trong khu di tích.
Khu phát huy giá trị di tích: Giảm quy mô xây dựng nhà Ban quản lý và nghiên cứu, bố trí xây dựng công trình này dọc theo đường chính vào di tích (đường đi Động Đào - Ao Hóp).
- Về các dự án thành phần và trình tự ưu tiên: cần bổ sung dự án về việc tiếp tục nghiên cứu các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của di tích.
- Bổ sung các bản vẽ thể hiện khu vực bảo vệ của di tích, phần diện tích điều chỉnh từ 6,92ha của Quy hoạch đã được phê duyệt lên 9,23ha.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích - lịch sử danh lam thắng cảnh Am Tiên./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VP, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác