563/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Soạn thảo Đề cương sơ bộ Luật Nghệ thuật biểu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc giao Cục Nghệ biểu diễn chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan xây dựng Đề cương sơ Dự án Luật Nghệ thuật biểu diễn;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo Đề cương sơ bộ Luật Nghệ thuật biểu diễn gồm:
1. Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó Trưởng ban thường trực;
3. Ông Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó Trưởng ban;
4. Ông Vũ Xuân Thành - Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban;
5. Ông Đào Đăng Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó Trưởng ban;
6. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp, Ủy viên;
7. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp, Ủy viên;
9. Bà Vũ Thị Kim Dung - Hàm Vụ phó Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;
10. Ông Nguyễn Thái Hiển - Hàm Vụ phó Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;
11. Ông Lê Minh Tuấn - Trưởng phòng Phòng Quản lý biểu diễn, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy viên;
12. Bà Trần Thị Bích Hòa - Trưởng phòng Phòng Kế toán - Tài chính, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy viên;
13. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;
14. Ông Mai Việt Dũng - Chuyên viên Phòng Quản lý biểu diễn, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thư ký;
15. Bà Nguyễn Minh Trang - Chuyên viên Phòng Quản lý biểu diễn, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thư ký.
Điều 2. Ban Soạn thảo có nhiệm vụ sau:
1. Thực hiện nhiệm vụ quy định tại các Điều 21, 22, 23, 24 và 25 Nghị đinh số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2. Phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan, tổ chức hữu quan do cơ quan chủ trì soạn thảo huy động để thực hiện nhiệm vụ tại Điều 28 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3. Hoàn thiện dự thảo nội dung Đề cương sơ bộ Luật Nghệ thuật biểu diễn báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất Chính phủ trình ủy Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng Luật Quốc hội khóa (nhiệm kỳ 2016-2021).
Điều 3. Kinh phí chi trả cho hoạt động của Ban Soạn thảo, các chuyên gia, nhà khoa học được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD, MVD(30).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác