5643/VPCP -KTTH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Phạm Văn Phượng Theo Văn phòng Chính phủ -

Công văn Số 5643/VPCP -KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép các Công ty lữ hành quốc tế đón các đoàn Caravan vào nước ta du lịch.

CÔNG VĂN SỐ 5643/VPCP -KTTH  CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CHO PHÉP CÁC CÔNG TY LỮ HÀNH QUỐC TẾ ĐÓN CÁC ĐOÀN CARAVAN VÀO NƯỚC TA DU LỊCH.

 

Kính gửi : Các Bộ: Văn hoá Thể thao và Du lịch

Công an, Tài chính, Ngoại giao,

Giao thông vận tải, Quốc phòng,

Xét đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (công văn số 2350/BVHTTDL-TCDL ngày 20 tháng 7 năm 2009) về việc cho phép các Công ty lữ hành quốc tế đón các đoàn Caravan vào nước ta du lịch, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Cho phép Công ty Tân Hồng, Công ty TNHH Kỳ nghỉ Việt tổ chức đón các đoàn Caravan; Công ty Khách sạn du lịch Thắng Lợi đón đoàn khách Malaysia và Singapore vào nước ta tham quan, du lịch như đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại công văn nêu trên.

2. Giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và các Bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Công ty Tân Hồng, Công ty TNHH Kỳ nghỉ Việt và Công ty Khách sạn du lịch Thắng Lợi triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn giao thông đối với các đoàn khách du lịch này.

3. Riêng đoàn khách Trung Quốc do Công ty Khách sạn du lịch Thắng Lợi tổ chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 704/VPCP-KTTH ngay 17 tháng 7 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận :

-Như trên;

-Thủ tướng CP;

-Phó TTG Nguyễn Thiện Nhân;

-Tổng cục Du lịch;

-VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng,

Các vụ: QHQT, KTN, NC, TKBT, TH;

-Lưu: VT, KTTH (3). 21

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác