566/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán hạng mục công việc hoàn thành thuộc dự án thành phần nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông báo số 149/TB-VPCP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành;

Xét Báo cáo quyết toán hạng mục công việc và Tờ trình số 110/ TTr-BTLS- Ban ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Giám đốc Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán hạng mục công việc hoàn thành: - Thuộc dự án: dự án thành phần nội dung và hình thức trưng bày Bảo từ Lịch sử quốc gia

- Chủ đầu tư: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ban quản lý dự án: Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia

- Địa điểm: trong Bảo tàng Lịch sử quốc gia, tại phía Đông nam Khu Công viên Hữu nghị, thuộc Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Năm thực hiện: 2009-2010

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn

Được duyệt

 (đồng)

Thực hiện (đồng)

Đã thanh toán-còn được thanh toán

Tổng số

4.392.979.000

4.392.979.000

0

Ngân sách

Nhà nước

4.392.979.000

4.392.979.000

0

 

2. Chi phí đầu tư:

TT

 Nội dung

Dự toán

được duyệt (đồng)

Giá trị quyết toán

(đồng)

1

Nghiên cứu xây dựng Đề cương tổng quát

586.783.000

549.570.000

2

Mua sắm 02 xe ô tô chuyên dụng

1.927.582.000

1.927.582.000

3

Nghiên cứu, khảo sát nước ngoài (đoàn đi Trung quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Úc)

2.355.578.000

1.915.827.000

 

Tổng cộng

4.869.943.000

4.392.979.000

 

Điều 3. Trách nhiệm của Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan:

1.         Trách nhiệm của Ban quản lý dự án

- Được phép quyết toán nguồn và chi phí hạng mục công việc là:


Nguồn

Số tiền (đồng)

Ghi chú

Tổng số:

4.392.979.000

 

Vốn ngân sách

 Nhà nước

4.392.979.000

 

(Bằng chữ: bốn tỷ, ba trăm chín mươi hai triệu, chín trăm bảy mươi chín ngàn đồng)

- Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm phê duyệt quyết toán là:

- Tổng nợ phải thu: 0đồng

-Tổng nợ phải trả: 0đồng

2. Căn cứ vào quyết toán được duyệt, Ban quản lý dự án rà soát đối chiếu lại công nợ đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan.

3. Ban quản lý dự án có trách nhiệm lưu trữ quản lý toàn bộ hồ sơ qua toán và các hồ sơ kỹ thuật có liên quan đồng thời mở sổ sách theo dõi chi tiết theo chế độ tài chính kế toán hiện hành.

4. Sau khi toàn bộ dự án hoàn thành, Ban quản lý dự án tổng quyết toán toàn bộ dự án, xác định phân bổ chi phí chung của dự án cho từng hạng mục và xác định giá trị cho từng tài sản thuộc dự án trình người có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng lịch sử quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Bộ Xây dựng (qua Ban XDND&HTTB);

-Kho bạc NN (qua Ban XDND&HTTB);

-Lưu: VT, KHTC, AT10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác