56/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật "Như hoa hướng dương" chào mừng các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 01 năm 2011 về việc phê duyệt kịch bản chương trình biểu diễn nghệ thuật "Như hoa hướng dương" chào mừng các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, chỉ đạo Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam phối hợp với các đơn vị nghệ thuật Trung ương, địa phương, các trường nghệ thuật tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật "Như hoa hướng dương" chào mừng các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Điều 2: Kinh phí tổ chức hoạt động trên lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, NTBD, KN (18).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác