56/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng và Dạ hội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kết luận số 01-KLATBTCPV ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII về việc phân công công việc tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;
Thực hiện Công văn số 110-CV/TBTCPV ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức Dạ hội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;
Căn cứ Kế hoạch số 2310/KH-BVHTTDL ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng và Dạ hội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gồm:
1. Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Phó Trưởng ban;
3. Ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Phó Trưởng ban;
4. Ông Lê Quang Vĩnh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng - Phó Trưởng ban;
5. Ông Phạm Việt Tiến - Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Ủy viên;
6. Ông Vũ Hải - Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Ủy viên;
7. Mời đại diện Bộ Công an - Ủy viên;
8. Mời đại diện Bộ Y tế - Ủy viên;
9. Mời đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an – Ủy viên;
10. Ông Phan Đình Tân - Chánh Văn phòng Bộ Văn      hóa, Thể thao và Du lịch -
ủy viên Thường trực.
11. Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;
12. Ông Hoàng Hữu Chính - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
13. Ông Trần Quốc Chiêm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - Ủy viên;
14. Ông Ngô Hoàng Quân - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;
15. Bà Đoàn Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Ủy viên;
16. Bà Phan Linh Chi - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Ủy viên;
17. Ông Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam - Ủy viên;
18. Ông Trần Bình - Giám đốc Nhà hát Đương đại Việt Nam - Ủy viên;
19. Ông Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc Khu Liên họp Thể thao quốc gia - Ủy viên;
20. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội - Ủy viên.
21. Ông Hoàng Xuân Bình - Phó Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam - Ủy viên;
22. Ông Bùi Trung Kiên - Trưởng phòng Tổng hợp, Tuyên truyền Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
23. Bà Hồ Thị Kiều Anh - Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức Văn phòng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
24. Bà Phạm Thị Hải Yến - Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán, Kế toán trưởng Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
25. Ông Nguyễn Hoàng cầm - Trưởng Phòng Tổ chức biểu diễn Nhà Ca Múa Nhạc Việt Nam - Ủy viên;
26. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng và Dạ hội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Điều 3. Trưởng Ban Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên,
Ban Tổ chức tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII (để b/c);
- Các Ban, Bộ, ngành liên quan;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, VP (HCTC), LC(35b).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác