576/KH-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị “Đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thế thao, du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ- CP của Chính phủ và triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP”

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đối mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công’’;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ;
1. Mục đích:
a) Quán triệt tinh thần của Nghị quyết số 40/NQ-CP về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh văn hóa, thể thao, du lịch và triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
b) Phổ biến kinh nghiệm của Bộ VHTTDL trong việc thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; Kinh nghiệm thực hiện các hoạt động đầu tư, liên kết của các đơn vị sự nghiệp công lập theo chủ trương xã hội hóa.
c) Xin ý kiến các địa phương về: Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
2. Thời gian tổ chức: 09/3/2016 (01 ngày)
3. Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến 3 đầu cầu Hà Nội-Đà Nẵng- TP.HCM
4. Đơn vị chủ trì nội dung: Vụ Kế hoạch, Tài chính.
5. Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ TCCB, Cục NTBD.
6. Thành phần tham dự:
a) Chủ trì hội nghị: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
b) Các lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các Cục, Vụ, Tổng cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
c) Đại diện lãnh đạo: các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch; Đại diện UBND các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.
d) Khách mời: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Kiểm toán NN, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
e) Thư ký Hội nghị: Vụ Kế hoạch, Tài chính.
7. Nội dung hội nghị:
a) Quán triệt tinh thần đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ và triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
b) Trao đổi kinh nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc giao kế hoạch, dự toán cho đơn vị sự nghiệp thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ.
c) Trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện liên kết, hợp tác đầu tư của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
d) Kinh nghiệm tổ chức quy trình phê duyệt, thực hiện các nhiệm vụ được áp dụng cho các đơn vị được lựa chọn thí điểm thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động.
e) Xin ý kiến góp ý về:
- Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch;
- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
8. Tham luận và thảo luận:
8.1. Các báo cáo tổng hợp
a) Báo cáo viên của Bộ Tài chính trình bày về chủ đề:
“Những yêu cầu cơ bản về đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập của Nghị quyết số 40/NQ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ”
b) Báo cáo của lãnh đạo Vụ KHTC về chủ đề:
“Kinh nghiệm triển khai thí điểm đổi mới cơ chế hoạt theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ-CP và liên kết, hợp tác đầu tư theo chủ trương xã hội hóa của các đơn vị sự nghiệp công lập ”
c) Báo cáo của Cục Nghệ thuật biểu diễn:
“Kinh nghiệm tổ chức quy trình phê duyệt, thực hiện các nhiệm vụ được áp dụng cho các đơn vị trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuận được lựa chọn thí điểm thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động.”
Phần 2:
Trình bày của Vụ Kế hoạch, Tài chính về “Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thế thao du lịch và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thế thao, du lịch ”
8.2. Tham luận của các đơn vị theo chủ đề của hội nghị
1) Nhà hát Nghệ thuật đương đại
2) Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam
3) Trung tâm Chiếu phim quốc gia
4. Nhà hát Tuổi trẻ
5) Nhà hát múa Rối Việt Nam
6) Ban quản lý Nhà hát Lớn
7) Khu liên hợp Thể thao quốc gia
9. Phân công thực hiện:
a) Vụ Kế hoạch, Tài chính:
- Chuẩn bị bài phát biểu của Bộ trưởng tại Hà Nội
- Chuẩn bị và trình lãnh Bộ phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị
- Lập và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt dự toán tổ chức hội nghị
- Trình Bộ trưởng Chương trình chi tiết của Hội nghị
- Chuẩn bị các nội dung tài liệu liên quan đến Hội nghị và yêu cầu về số lượng tài liệu, chuyển Văn phòng Bộ tổ chức nhân bản tài liệu.
- Chuẩn bị nội dung giấy mời họp, danh sách mời chuyển Văn phòng Bộ gửi.
 
   
- Đầu mối liên hệ đặt bài tham luận tại Hội nghị, theo dõi, đôn đốc và tiếp nhận các tham luận.
- Cử người tham gia phối hợp với Văn phòng tại các đầu cầu.
- Cử người tham gia Ban thư ký
b) Văn phòng Bộ, Cục Công tác phía Nam và Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng:
- Chịu trách nhiệm về hậu cần, phòng họp, cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân sự liên quan phục vụ cho Hội nghị tại 3 đầu cầu.
- In ấn, nhân bản và phát hành tài liệu cho đại biểu dự hội nghị
- Gửi giấy mời và tổng hợp số lượng đại biểu đăng ký
10. Kinh phí tổ chức:
Kinh phí tổ chức từ dự toán NSNN năm 2016 đã cấp cho Văn phòng Bộ./.
 
Nơi nhận:
-Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT, KHTC, KD (20).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác