576/TB-VP

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Dự án cải tạo, chỉnh trang cấp thiết Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Ngày 22 tháng 9 năm 2015, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia (viết tắt BTLSQG). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Di sản Văn hóa, Văn phòng Bộ và các thành viên Ban Chỉ đạo.
Sau khi nghe Giám đốc - Trưởng Ban xây dựng nội dung và hình thức trưng bày BTLSQG báo cáo về Dự án thành phần nội dung và hình thức trưng bày BTLSQG và Dự án cải tạo, chỉnh trang cấp thiết BTLSQG, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Về Dự án thành phần nội dung và hình thức trưng bày BTLSQG:
- Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày BTLSQG và các cơ quan chức năng tập trung nghiên cứu hoàn chỉnh các nội dung công tác chuẩn bị đầu tư và các thủ tục đầu tư theo quy định.
- Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày BTLSQG phối hợp với Ban Quảng lý đầu tư xây dựng BTLSQG báo cáo Bộ Xây dựng tổng hợp đưa vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
- Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày BTLSQG phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Hội đồng di sản quốc gia, lấy ý kiến của các nhà khoa học thẩm định Đề cương sưu tầm tổng thể tài liệu, hiện vật phục vụ trưng bày hiện vật Bảo tàng Lịch sử quốc gia báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để làm căn cứ thực hiện kế hoạch sưu tầm hàng năm.
2. Dự án chỉnh trang cấp thiết BTLSQG:
- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Di sản văn hóa hướng dẫn lập Dự án Cải tạo, chỉnh trang cấp thiết BTLSQG để thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 đảm bảo các nhiệm vụ trước mắt cũng như định hướng sử dụng lâu dài sau khi Bảo tàng Lịch sử quốc gia chuyển sang cơ sở mới. Theo đó, các hạng mục cần cải tạo chỉnh trang, đảm bảo các nội dung đầu tư không được trùng lặp với các nội dung đã đầu tư trong những năm gần đây. Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các hạng mục báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định.
- Nghiên cứu, liên kết với các Bảo tàng tư nhân, các tổ chức để phát huy hiệu quả trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
- Trong quá trình cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng vẫn đảm bảo các hoạt động phục vụ khách tham quan.
Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Vụ KHTC;
- Cục DSVH;
- Bảo tàng LSQG;
- Lưu: VT, THTT, NVN .10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác