578/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v điều chỉnh ranh giới khoanh vùng bảo vệ Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 606/UBND- VX1 ngày 30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị trình UNESCO thông qua nội dung khoanh vùng bảo vệ Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Hướng dẫn thực hiện Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới (sau đây gọi là Hướng dẫn thực hiện Công ước), việc điều chỉnh ranh giới di sản đã được UNESCO ghi vào Danh sách Di sản Thế giới có 02 trường hợp:
- Điều chính nhỏ, được quy định tại Đoạn 163 Hướng dẫn thực hiện Công ước như sau: “Một điều chỉnh nhỏ về ranh giới là một điều chính không làm ảnh hưởng đáng kể đến quy mô của di sản và cũng không làm ảnh hưởng tới Giá trị Nổi bật Toàn cầu của nó”, theo đó, nếu việc điều chỉnh ranh giới Vịnh Hạ Long được xem là điều chỉnh nhỏ, thì cần chuẩn bị hồ sơ theo mẫu Phụ lục số 11 Hướng dẫn thực hiện Công ước.
- Điều chính đáng kế (không thuộc trường hợp điều chỉnh nhỏ), được quy định tại Đoạn 165 Hướng dẫn thực hiện Công ước, theo đó, hồ sơ cần được lập như một đề cử di sản mới.
(Tham khảo Hướng dẫn thực hiện Công ước tại website của Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO: http://whc.unesco.org/archive/opguide 13-en.pdf).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng việc điều chỉnh ranh giới Vịnh Hạ Long như đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thuộc trường hợp thứ hai, vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh mời Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) và Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đi khảo sát thực địa tại Vịnh Hạ Long để có ý kiến bước đầu về vấn đề này trước khi triển khai các bước tiếp theo của việc điều chỉnh ranh giới di sản (trong khoảng thời gian từ 15/4 - 20/4/2015, ông Tim Badman - Giám đốc Chương trình Di sản Thể giới (IUCN) có khả năng sẽ tới Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có thể mời ông Tim Badman tham gia tư vấn về vấn để này). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ giao các đơn vị chuyên môn của Bộ tham gia đoàn khảo sát tại thực địa đế có phương án phù hợp trong việc xác định ranh giới điều chỉnh vùng đệm Vịnh Hạ Long.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia nghiên cứu, thẩm định hồ sơ điều chỉnh ranh giới Vịnh Hạ Long theo quy định của pháp luật hiện hành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi đệ trình UNESCO.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Quảng Ninh;
 -BQL Vịnh Hạ Long;
- Lưu: VT, DSVH, NVC.10..
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác