579/KH-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC Tập huấn về phương pháp nghiên cứu cơ bản và số liệu thống kê về gia đình cho các cán bộ làm công tác gia đình

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 ngày 12 tháng 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Quyết định số: 1465/QĐ-BVHTTDL ngày 28/4/2010 của Bộ VHTTDL về việc triển khai thực hiện các hoạt động dự án thành phần Chính sách gia đình thuộc Dự án Chính sách xã hội.

II. MỤC ĐÍCH

Trong khuôn khổ của Dự án chính sách gia đình, UNICEF hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm nâng cần năng lực cho cán bộ làm công tác gia đình, bao gồm việc xây dựng tài liệu tập huấn và tổ chức lớp tập huấn về phương pháp nghiên cứu cơ bản và số liệu thống kê về gia đình cho cán bộ làm công tác gia đình.Tập huấn này sẽ cung cấp cho cán bộ Vụ Gia đình, một số cán bộ có liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cán bộ làm công tác gia đình tại một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố một số nội dung sau:

(1) Cung cấp kiến thức về nghiên cứu định lượng và định tính về gia đình phục vụ cho việc tham mưu, xây dựng chính sách về gia đình

(2) Hướng dẫn cách đọc, phân tích và sử dụng các số liệu, kết quả từ các nghiên cứu định lượng và định tính

(3) Hướng dẫn cách tìm thông tin phục vụ cho xây dựng chính sách và hỗ trợ nghiệp vụ quản lý nhà nước về gia đình.

(4) Những lỗi cần tránh khi thực hiện nghiên cứu định lượng/định tính.

 III. NỘI DUNG

Nội dung của hoạt động này tập trung vào hai nội dung chính như sau:

3.1. Xây dựng tài liệu tập huấn: Việc xây dựng tài liệu tập huấn sẽ được thực hiện trên cơ sở thuê các chuyên gia có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực gia đình về nghiên cứu, đọc và sử dựng số liệu thống kê về gia đình.

Các nội dung này bao gồm: Tổng quan tài liệu/văn bản/công cụ bao gồm cả Điều tra gia đình 2006 và Báo cáo phân tích sâu số liệu từ Điều tra gia đình 2006; Xây dựng đề cương tài liệu tập huấn.

3.2. Tổ chức tập huấn:

- Vụ Gia đình phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo các điều kiện hậu cần như: tuyển dụng chuyên gia biên soạn tài liệu, triệu tập học viên, thuê địa điểm và các điều kiện khác cho lớp tập huấn được tổ chức tốt.

- Chuyên gia trong nước tham gia giảng dạy tại lớp tập huấn cho học viên được mời tham dụ.tập huấn trên cơ sở sự đồng ý của Vụ Gia đình và UNICEF, bao gồm cả việc tiến hành đánh giá chất lượng huấn học viên trước và sau khi lớp tập huấn kết thúc.

IV. KẾT QUẢ ĐẦU RA

Kết quả 1:

Xây dựng đề cương tài liệu tập huấn

Xây dựng tài liệu cho 04 ngày tập huấn, bao gồm:

(1) Tài liệu giảng viên

(2) Chương trình tập huấn chi tiết

(3) Bài tập huấn dưới dạng Power point.

1. Tài liệu tập huấn cho học viên về phương pháp nghiên cứu căn bản cho các nhà hoạch định chính sách bao gồm các chủ đề:

1.1. Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu căn bản và số liệu thống kê về gia đình:

- Cơ sở lý luận

- - Các vấn đề về có tính nguyên tắc trong nghiên cứu, tra cứu sử dụng thông tin, số liệu.

- Sự cần thiết của việc phân tích số liệu, thông tin phục vụ cho công tác xây dựng chính sách, quản lý nhà nước về công tác gia đình.

- Các vấn đề về giới

1. 2. Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu định lượng

- Nghiên cứu định lượng là gì ?

- Tại sao và khi nào sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng.

Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng như thế nào? (những vấn đề căn bản)

- Những lỗi thường gặp trong nghiên cứu định lượng.

1.3. Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu định tính

- Nghiên cứu định tính là gì ?

- Tại sao và khi nào sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính như thế nào? (những vấn đề căn bản)

- Những lỗi thường gặp trong nghiên cứu định tính.

1.4. Đọc/trình bày số liệu kết quả số liệu, nghiên cứu như thế nào

- Những lỗi thường gặp trong đọc/trình bày kết quả số liệu, nghiên cứu

1.5. Làm thế nào để viết một kết quả nghiên cứu

Điều gì cần lưu ý khi viết một báo cáo nghiên cứu

1.6. Làm sao có thể tìm được những thông tin cần thiết cho xây dựng chính sách và đánh giá chất lượng và tinh tin cậy của báo cáo nghiên cứu.

2. Chương trình tập. huấn chi tiết bao gồm: thời gian, phương pháp tập huấn và giáo cụ cần thiết cho mỗi chủ đề

Kết quả đầu ra 2

Giảng bài cho lớp tập huấn 4 ngày với tổng số học viên 48 người là một số cán bộ của Vụ Gia đình, các vụ có liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong


tháng 03 năm 2011. Nguồn số liệu từ Điều tra gia đình 2006 sẽ được sử dụng để phục vụ cho việc giảng dạy.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian và Địa điểm tổ chức tập huấn

- Thời gian: 4 ngày, tuần 4 tháng 3/2011.

- Địa điểm: TP Hà Nội

2. Thành phần:

- Trung ương: 5 cán bộ, công chức Vụ Gia đình và các vụ có liên quan;

- Các địa phương sau mời: 01 cán bộ (01 lãnh đạo hoặc chuyên viên Phòng Nếp sống văn hóa và Gia đình) ( Gồm 21 người):

1. Hải Phòng

8. Nghệ An.

15. Lâm Đồng.

2. Thái Bình,

9. Thanh Hóa.

16. Phú Yên.

3. TP Hà Nội,

10. Quảng Bình.

17.Long An.

4. Ninh Bình,

11. Quảng Trị

18. Vũng Tàu.

5. Hòa Bình,

12. Đà Nẵng.

19. Đồng Tháp.

6. Điện Biên,

13. Quảng Nam.

20. Bến Tre.

7. Lạng Sơn,

14. Đắc Lắc.

21. Bình Dương

 

- Các địa phương sau mời 02 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên của Phòng Nếp sống văn hóa và gia đình (22 người):

1. Hải Dương.

7. Vĩnh phúc.

2. Hưng Yên.

8. Phú Thọ.

3. Hà Nam.

9. Thái Nguyên.

4. Quảng Ninh.

10. TP Hồ Chí Minh.

5. Bắc Ninh.

 11 Đồng Nai

6. Bắc Giang.

 

 

Tổng cộng: Khoảng 48 người.

3. Kinh phí

- Kính phí tổ chức Hội thảo từ nguồn hỗ trợ của UNICEF;

Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tốt lớp tập huấn này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c)

- Lưu VT. GĐ, TVT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác