57/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc xây dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp và biểu diễn nhân dịp Đại hội Đảng nhân dân Cách mạng Lào lần thứ IX

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 88/VHVL-VP ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào và chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại công văn số 1065/NTBD ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Cục Nghệ thuật biểu diễn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào và Đoàn Ca Múa Kịch Thái Bình xây dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp và sang Lào biểu diễn nhân dịp Đại hội Đảng nhân dân Cách mạng Lào lần thứ IX từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 01 năm 2011

Điều 2. Kinh phí thực hiện chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 4418/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào, Trưởng đoàn Ca Múa Kịch Thái Bình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT; NTBD; Thg 15

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác