57/QĐ-TTG

THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt việc triển khai Tùy viên văn hóa tại một số địa bàn trọng điểm ở nước ngoài

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 196/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức biên chế các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt việc triển khai Tùy viên văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại 05 địa bàn trọng điểm: Trung Quốc, Campuchia, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ.

Biên chế Tuỳ viên văn hóa nằm trong chỉ tiêu biên chế của Cơ quan đại diện Việt nam tại nước ngoài

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính triển khai Tùy viên văn hóa tại 05 địa bàn trọng điểm ở nước ngoài như nêu trên trong năm 2010.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định nhiệm vụ cụ thể của Tùy viên văn hóa; chịu trách nhiệm cử cán bộ đi làm nhiệm vụ Tùy viên văn hóa theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Bộ Nội vụ thực hiện việc giao chỉ tiêu biên chế Tùy viên văn hóa Việt Nam tại nước ngoài theo quy định tại Quyết định này

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Tài chính, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, cácPCN, Cổng TTĐT
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
 - Lưu: Văn thư, QHQT (5b). A.225.
     

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác