581 /TB-VP

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 581 /TB-VP, ngày 27 tháng 12 năm 2012 Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Đặng thị Bích Liên tại buổi làm việc với Vụ Đào tạo

Ngày 18 tháng 12 năm 2011, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã có buổi làm việc với Vụ Đào tạo về 03 nội dung: Rà soát, tiến độ thực hiện Đề án thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào các trường văn hóa, nghệ thuật; Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ và Quy hoạch cán bộ mở rộng. Sau khi nghe báo cáo về tình hình triển khai các nội dung trên và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

 Vụ Đào tạo tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện:  

1) Đôn đốc, liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm phê duyệt Đề án thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào các trường văn hóa, nghệ thuật.

- Xây dựng kế hoạch triển khai đề án sau khi được phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn cho các trường thụ hưởng Đề án.

2) Triển khai Thông báo kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 03 Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020"; Đề án "Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2011- 2020"; Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, giai đoạn 2011-2020".

- Hướng dẫn quy trình, xây dựng chiến lược, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30/3/2013.

- Xây dựng biểu mẫu về việc đánh giá thực trạng tại các trường, trình lãnh đạo Bộ xem xét, gửi đến các trường điền vào theo biểu mẫu, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 6/01/2013.

- Trong mỗi khối văn hóa, thể thao, du lịch, chọn 1, 2 trưởng tổ chức khảo sát, làm điểm mẫu mô hình Viện trong trường.

- Xây dựng, tổng hợp chiến lược khung của toàn ngành, báo cáo lãnh đạo Bộ trong tháng 5/2013.

3) Quy hoạch các chức danh Vụ trưởng, Vụ phó, trưởng phó phòng (01 chức danh có thế từ 1-3 đồng chí).

- Theo dõi hướng dẫn, tổng hợp việc qui hoạch cán bộ quản lý của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, báo cáo lãnh đạo Bộ trước 20/2/2013.

4) Xây dựng kế hoạch triển khai công tác năm 2013 theo từng tháng, từng quý của Vụ, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ để kiểm tra, đôn đốc./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP(THTT), NHP.10.

                                                            

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác