581/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số 581/QĐ-BVHTTDL, ngày 22 tháng 2 năm 2011 Về việc tổ chức triển lãm "Vịnh Hạ Long - Di Sản thiên nhiên thế giới" tại Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp tổ chức Triển lãm vịnh Hạ Long - Di Sản thiên nhiên thế giới" tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp trong quý I năm 2011.

Điều 2. Về kinh phí:

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chi:

+ Tuyển chọn, đóng gói vận chuyển tác phẩm, ấn phẩm tuyên truyền về Vịnh Hạ Long;

+ Dàn dựng, trưng bày triển lãm

+ Trang trí nội, ngoại thất, in ấn pa-nô, áp phích quảng cáo, giấy mời;

+ Lễ khai mạc triển lãm;

+ Thuê nhân viên bảo vệ lễ khai mạc, nhân viên vệ sinh trước, trong và sau triển lãm.

- Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chi:

+ Chuẩn bị địa điểm, hỗ chợ công tác trưng bày triển lãm, chuẩn bị máy tính phục vụ bình chọn Vịnh Hạ Long, phòng hội thảo;

+ Tổ chức tuyên truyền, giời thiệu về triển lãm, lập danh sách và gửi giấy mời khách tới dự lễ khai mạc, công tác quảng cáo về triển lãm (treo pa-nô, dán áp phích, tờ rơi);

+ Tổ chức lễ khai mạc, hỗ trợ công tác lễ tân, bảo vệ và phân công cán bộ trực trong thời gian diễn ra triển lãm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, MTNATL (02), ĐH (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác