582/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009,

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 2793/UBND-VX ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên xin đăng cai tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII tại thành phố Tuy Hòa;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục điện ảnh chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên và các đơn vị có tiên quan tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII vào quý IV năm 2011, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Cục điện ảnh chịu trách nhiệm lập chương trình hoạt động và xây dựng Điều lệ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII trình Bộ phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Cục trưởng Cục Điện ảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Thứ trưởng-Lê Tiến Thọ;

- Lưu: VT, ĐA (2); DA 10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác