583/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác chiếu phim lưu động - sản xuất, phát hành phim và băng hình miền núi giai đoạn 2006 – 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác chiếu phim lưu động - sản xuất, phát hành phim và băng hình miền núi giai đoạn 2006 - 2010 từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 3 năm 2011 tại Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh ĐắkLắk.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2011 của Cục Điện ảnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐA (2), Hh (5).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác