583/TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2011

Ngày 03 tháng 3 năm 2011, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ - Phú Yên năm 2011. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng và đại diện Cục Hợp tác quốc tế

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2011, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn kết luận:

1. Qua rà soát các công việc theo chỉ đạo của Bộ trưởng-Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2011 tại Thông báo số 4462/TB-BVHTTDL ngày 17/12/2010, bên cạnh các công việc đã được triển khai, hoàn thành, còn một số công việc chậm được triển khai và gặp vướng mắc:

- Các đơn vị đã chuẩn bị và triển khai cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Văn phòng.

- Các đơn vị chưa có báo cáo, triển khai còn chậm, đề nghị khẩn trương thực hiện: Cơ quan đại diện của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp báo Năm Du lịch quốc gia 2011 tại TP. Hồ Chí Minh; Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam sớm báo cáo về phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản văn hóa Nam Trung bộ và phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế”; Cục Hợp tác quốc tế tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng không tổ chức Olympic ca nhạc châu Á, khẩn trương đề xuất lãnh đạo Bộ danh sách mời một số đoàn nghệ thuật các nước như Trung Quốc, Nga, Nhật Bản tham dự đêm giao lưu nghệ thuật.

- Về hệ thống âm thanh, ánh sáng để phục vụ lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2011, đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ khẩn trương đề xuất phương án báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét để đảm bảo kịp thời phục vụ cho lễ khai mạc.

2. Về một số nội dung liên quan:

- Đề nghị các đơn vị cập nhật tình hình triển khai thực hiện các công việc được giao theo các kết luận của Bộ trưởng – Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2011, báo cáo gửi về Tổng cục Du lịch tổng hợp, chuẩn bị nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức dự kiến vào ngày 15/3/2011 tại Phú Yên.

- Đề nghị Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Tổng đạo diễn Lê Ngọc Cường để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kịch bản đã được phê duyệt.

- Giao Tổng cục Du lịch tổ chức hội nghị với các địa phương đăng cai và phối hợp tổ chức Năm du lịch quốc gia giai đoạn 2012-2017 đánh giá 5 năm tổ chức Năm Du lịch quốc gia tại các địa phương và đề xuất kế hoạch, nội dung, tiêu chí, dự kiến kết quả tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2012-2017 theo từng chủ đề, gắn với các sự kiện lớn trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển du lịch kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại phù hợp, thể hiện rõ tính mục tiêu, hiệu quả của Năm Du lịch quốc gia góp phần phát triển ngành Du lịch Việt Nam, lồng ghép tổ chức hội nghị trên trong các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2011 tại Phú Yên.

- Các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì các hoạt động khẩn trương lập kế hoạch và dự toán chi tiết gửi về Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ để tổng hợp, trước ngày 07/3/2011, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp, Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa, Chương trình Hành động quốc gia về du lịch, Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia được cấp trong năm 2011 để triển khai các hoạt động đã được phân công tại Quyết định số 2320/QĐ-BVHTTDL ngày 05/77/2010 và Thông báo số 4462/TB-BVHTTDL ngày 17/12/2010.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Các Tổng cục, cục, vụ, đơn vị liên quan;

- Các thành viên BCĐ, BTC Năm DLQG 2011;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(45).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác