585/KH-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Luật Thể dục, thể thao

Luật Thể dục, thể thao (Luật TDTT) được Quốc hội khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Sau gần 4 năm thực hiện, Luật TDTT đã từng bước đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả nhất định.

Để tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai Luật TDTT, phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật TDTT và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 25 tháng 3 năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch sổ 927/KH-BVHTTDL về việc sơ kết 02 năm triển khai Luật TDTT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Căn cứ văn bản Kế hoạch nói trên, các địa phương, ngành đã tiến hành sơ kết và có văn bản báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục thể dục thể thao đã bước vào xây dựng dự thảo báo cáo tổng hợp về tình hình triển khai Luật TDTT.

Năm 2009, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội xây dựng báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thể dục thể thao trong lĩnh vực thể thao thành tích cao gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực Chính phủ.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhằm tiếp tục đánh giá tình hình và triển khai nhiệm vụ soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật TDTT, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm triển khai Luật TDTT và các văn bản hướng dẫn thi hành như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Đánh giá đúng thực trạng tình hình thi hành Luật TDTT và các văn bản hướng dẫn thi hành, phân tích những thành tựu và hạn chế; những kết quả cụ thể đã đạt được về nhận thức và hành động của toàn ngành và toàn xã hội đối với công tác thể dục thể thao; nguyên nhân từ các quy định hiện hành của Luật TDTT hoặc từ việc triển khai tổ chức thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phù hợp.

2. Việc tổ chức các hội nghị sơ kết được tiến hành theo vùng khu vực nhằm tổng hợp tiếp thu ý kiến, phản ánh, kiến nghị của các đối tượng trực tiếp thực nện các quy định của Luật, thông qua đó nâng cao nhận thức về chính sách và pháp luật về thể dục thể thao.

3. Hoàn thiện báo cáo tình hình 04 năm thực hiện Luật TDTT và các văn bản hướng dẫn thi hành trong toàn ngành làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung Luật TDTT.

II. NỘI DUNG SƠ KẾT, THẢO LUẬN TẠI HỘI NGHỊ:

1. Về tổng quát: Bám sát các nội dung của Luật TDTT và các văn bản hướng dẫn thi hành để sơ kết, chú ý các công việc như: Kiểm điểm đánh giá việc thực hiện các nội dung của Luật TDTT đã làm được đến đâu? Còn vấn đề hạn chế gì? Nguyên nhân? Chú ý đi sâu và những vấn đề thuộc trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để đánh giá cho phù hợp.

2. Đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn hướng dẫn về Luật TDTT theo các tiêu chí sau:

- Số cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn Luật, TDTT, số người tham gia;

- Các hình thức tuyên truyền và phương pháp tuyên truyền,

- Đánh giá về nhận thức của các đối tượng được tuyên truyền.

3. Việc soạn thảo và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Ủy ban Thể dục thể thao trước đây), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp để hướng dẫn và thi hành Luật TDTT.

4. Những kết quả cụ thể đã đạt được:

- Nhận thức và ý thức chấp lành Luật TDTT của các cấp, các ngành, của các tổ chức và cá nhân.

- Sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý nhà nước về thể dục thể thao, việc thực hiện chung quy định của Luật trong quản lý, điều hành hoạt động TDTT cho mọi người, thể thao thành tích cao, hợp tác quốc tế về thể thao tổ chức và hoạt động của các cơ sở thể thao , các tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thể thao Xử phạt vi phạm trong hoạt động thể đục thể thao.

5. Những vấn đề hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện: điều nào, chương nào, mục nào, vấn đề nào không thực hiện được hoặc thực hiện không hiệu quả? nguyên nhân vì sao? vấn đề gì đã lạc hậu, không còn phù hợp?

6. Kiến nghị những vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung để tăng cường hiệu lực hiệu quả của quản lý nhà nước về thể dục thể thao; những chủ trương, chính sách để phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong giai đoạn mới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trong Tháng 7/2011, tổ chức 02 hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Luật TDTT gồm:

a) 01 hội nghị tại Hà Nội, gồm đại diện các Ban, Bộ, ngành liên quan và các địa phương từ Quảng Trị trở ra;

b) 01 hội nghị tại TP Hồ Chí Minh, gồm đại diện các Ban, Bộ, ngành liên quan và các địa phương từ Thừa Thiên Huế trở vào;

2. Giao Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các Vụ, đơn vị có liên quan tiến hành tổng hợp báo cáo của các địa phương, ngành về triển khai Luật TDTT để hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng hợp tình hình 04 năm thực hiện Luật TDTT, Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ trình Lãnh đạo Bộ.

Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2011.

3. Giao Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị sơ kết theo dự kiến thời gian, địa điểm nêu trên để thảo luận, lấy ý kiến hoàn thiện Báo cáo tình hình thực hiện.

Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Kinh phí tổ chức thực hiện được bố trí trong kinh phí hoạt động của Tổng cục Thể dục thể thao năm 2011./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Tổng cục TDTT;

- Vụ Pháp chế Bộ VHTTDL;

- Văn phòng Bộ VHTTDL;

- Lưu: VT, TCTDTT. L(15b).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác