587 /TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Hội nghị tổng kết công tác VHTTDL năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011

Ngày 25 và 26 tháng 02 năm 2011, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011, tổng kết 5 năm Ngành văn hoá, thể thao và du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đánh giá cao và biểu dương những thành tích toàn Ngành đã đạt được trong năm 2010. Với tinh thần thi đua “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công trình, tác phẩm, sản phẩm, thành tích hướng tới 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XI của Đảng”, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành đã đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, huy động mọi nguồn lực xã hội, các tổ chức kinh tế, phát huy sức mạnh tổng hợp tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu phát triển Ngành năm 2010.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2011, Bộ trưởng có ý kiến chỉ đạo như sau: Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2011-2020), bối cảnh quốc tế và tình hình kinh tế-xã hội của đất nước có những thuận lợi, cơ hội và những khó khăn thách thức đan xen, trực tiếp tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành. Với tư tưởng chỉ đạo: “Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bám sát thực tiến, giải quyết tích cực những hạn chế, bức xúc, tạo chuyển biến mới trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình”, toàn Ngành văn hoá, thể thao và du lịch cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011, cụ thể như sau:

I. Phương hướng chung

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo chức năng, định hướng và mục tiêu đã xác định, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

1) Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại, xử lý tốt mối quan hệ giữa kinh tế và văn hoá để văn hoá thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là một động lực phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. Tập trung xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh; coi trọng văn hoá trong lãnh đạo, quản lý, văn hoá trong kinh doanh và văn hoá trong ứng xử. Chú trọng xây dựng nhân cách con người Việt Nam về lý tưởng, trí tuệ, đạo đức, lối sống, thể chất, lòng tự tôn dân tộc, trách nhiệm xã hội, ý thức chấp hành pháp luật, nhất là trong thế hệ trẻ. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện tốt bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ, chăm sóc và bảo vệ quyền trẻ em. Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân theo quy định của pháp luật. Khuyến khích tự do sáng tạo trong hoạt động văn hoá, văn học nghệ thuật tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, có sức lan toả lớn, xứng đáng với tầm vóc của dân tộc. Xây dựng và nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao. Coi trọng bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá dân tộc. Nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân” (CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 2011-2020).

2) Đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao cả về quy mô và chất lượng. Phát triển mạnh thể thao quần chúng và thể thao trường học, trước hết là trong thanh niên, thiếu niên. Đẩy mạnh quá trình chuyên nghiệp hoá thể thao thành tích cao. Từng bước chuyển các đơn vị sự nghiệp thể dục, thể thao công lập sang áp dụng chế độ tự chủ tài chính, tiến tới tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của du lịch trên cơ sở khai thác hiệu quả và lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hoá, lịch sử, đáp ứng nhu cầu du lịch trong nước và phát triển nhanh du lịch quốc tế, sớm đạt trình độ phát triển của khu vực; Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du lịch, tập trung nguồn lực xây dựng các khu du lịch có đẳng cấp cả về quy mô và chất lượng tại các vùng trọng điểm. Chú trọng hoạt động khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch, đặc biệt là sản phẩm du lịch biển, đảo, du lịch văn hóa và du lịch sinh thái có sức hấp dẫn, chất lượng, khác biệt, có khả năng cạnh tranh cao. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch có quy mô và tính chuyên nghiệp cao, đặc biệt là tại các thị trường trọng điểm và tiềm năng; tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các nước trong khu vực; coi trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về du lịch và bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

II. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2011

1) Tổ chức quán triệt, xây dựng, tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

2) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Thủ trưởng các đơn vị tham mưu, quản lý trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về công tác xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách, các dự án luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình xây dựng pháp luật năm 2011 và các văn bản, đề án trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định. Trong đó, lưu ý:

- Khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Đề án tổng thể nâng cao tầm vóc và thể lực người Việt Nam giai đoạn 2011-2030, hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020; Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020; Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Triển khai xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt trong Quý I năm 2011 kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2011-2015.

3) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực thi các chính sách, giải pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực hoạt động chuyên ngành; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, xử lý nghiêm minh những sai phạm theo quy định của pháp luật. Kết hợp đồng bộ việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách, bức xúc trước mắt với việc tập trung giải quyết các vấn đề hướng tới các mục tiêu trung và dài hạn đã được xác định tại các chiến lược, chương trình hành động, quy hoạch phát triển Ngành đã và đang được triển khai thực hiện.

4) Chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo, tư liệu hóa và phát huy giá trị các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các bảo tàng, di tích, gắn kết chặt chẽ với thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

5) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng cao và Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 09/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao công tác quản lý và tổ chức lễ hội; đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học-Nghệ thuật, xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú.

6) Chuẩn bị lực lượng, tham gia thi đấu đạt thành tích tốt tại SEA Games 26 (2011), vòng loại Olympic (2012) và ASIAD 17 (2014); tổ chức và tham gia thi đấu tốt các giải thể thao trong nước và quốc tế, triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 7 tại Nam Định (2014).

7) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và Chương trình hành động quốc gia về du lịch; tăng cường chỉ đạo, phối hợp xây dựng quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, đẩy mạnh tổ chức khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch đa dạng và khác biệt, có tính cạnh tranh cao; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực cho Ngành Du lịch để từng bước đưa Du lịch Việt Nam trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội. Tổ chức phổ biến Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các đề án lớn về phát triển du lịch giai đoạn 2011-2020 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

8) Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2011 tại Phú Yên và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ; phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 5,3 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 30 triệu lượt khách du lịch nội địa, thu nhập du lịch đạt 110 nghìn tỷ đồng.

9) Mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hoá ở trong và ngoài nước, giới thiệu các giá trị văn hóa Việt Nam ra nước ngoài, tăng cường quảng bá hình ảnh quốc gia gắn với phát triển du lịch và vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Trình Chính phủ đề án triển khai xây dựng các Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga, Campuchia, Nhật Bản và Hoa Kỳ, đồng thời có lộ trình từng bước phát triển hệ thống các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.

10) Rà soát, sơ kết đánh giá việc thực hiện Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; kiến nghị nhà nước trong phạm vi trách nhiệm được giao. Đẩy mạnh triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Ngành. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

III. Về một số kiến nghị, đề xuất của các địa phương

Bộ trưởng yêu cầu các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ có liên quan tiếp thu, chủ động giải quyết kiến nghị, đề xuất của các địa phương về những nội dung thuộc phạm vi thẩm quyền; tổ chức nghiên cứu, sớm đề xuất hướng giải quyết, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội xem xét giải quyết đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Bộ (như tại phụ lục kèm theo).

IV. Về công tác thi đua năm 2011

Triển khai nhiệm vụ năm 2011, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành, với phương châm hành động là: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bám sát thực tiễn, giải quyết tích cực những hạn chế, bức xúc, tạo chuyển biến mới trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình”. Trên cơ sở các tiêu chí đã được hướng dẫn tại nội dung phát động thi đua năm 2011, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức đăng ký, phát động thi đua, tập trung xây dựng các điển hình tiên tiến; xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển Ngành đã đề ra..

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tại thông báo này, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;

- Các Sở VHTTDL;

- Lưu: VT, VP (THTT), NVN .300.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác