589/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội thảo Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành văn hóa – nghệ thuật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2012 và nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo: Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, Cao đẳng Múa Việt Nam tổ chức Hội thảo Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành văn hóa – nghệ thuật.

Thời gian: Qúy I-2012

Địa điểm: Khu vực Miền Trung-Tây Nguyên

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội thảo trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2012 tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Hiệu trưởng các cơ sở đào tạo có tên tại Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)
- Lưu: VT, ĐT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác