591/TB-VP

TLBT,Phó CVP Hoàng Hữu Chính Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2015 của Trung tâm Công nghệ thông tin

Ngày 23 tháng 10 năm 2015, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì buổi làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2015 của Trung tâm Công nghệ thông tin (Trung tâm CNTT). Tham gia buổi làm việc có đại diện Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Văn phòng Bộ và Trung tâm Công nghệ thông tin.
Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Trung tâm báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2015, kế hoạch công tác 03 tháng cuối năm 2015 của Trung tâm CNTT và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1. Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động của Trung tâm CNTT thời gian vừa qua trong việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2015.
2. Để phát huy những kết quả đã đạt được và thực hiện tốt những nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2015 của Trung tâm CNTT, yêu cầu các đơn vị tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:
2.1. Trung tâm Công nghệ thông tin:
-Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015, có phân công phân nhiệm đến từng bộ phận của Trung tâm CNTT.
-Báo cáo cụ thể kết quả triển khai nhiệm vụ đã được phân công của các lãnh đạo Trung tâm về các mặt hoạt động của Trung tâm CNTT giai đoạn từ năm 2011 đến hết tháng 9 năm 2015, gửi Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30.10.2015.
2.2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công nghệ thông tin năm 2015 của Trung tâm; bao gồm cả hoạt động của Báo Điện tử Tổ quốc, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ hàng tháng.
2.3. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Trung tâm về công tác tài chính (kinh phí sự nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản, tình hình triển khai các dự án), đảm bảo đúng tiến độ thực hiện, chất lượng và hiệu quả công việc; tổng hợp những vấn đề còn tồn đọng, đề xuất, kiến nghị và báo cáo Lãnh đạo Bộ.
2.4. Vụ Tổ chức cán bộ: Hướng dẫn, giám sát Trung tâm xây dựng báo cáo về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, của các phòng/ban, chế độ chính sách, tiền lương, bảo hiểm.
2.5. Thanh tra Bộ: Chủ động phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính triển khai Kế hoạch thanh tra Trung tâm Công nghệ thông tin sau khi Trung tâm ổn định về công tác nhân sự, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.
2.6. Văn phòng Bộ: Chủ động phối hợp với Trung tâm trong việc tổ chức việc kết nối Cổng thông tin điện tử của Bộ với Cổng thông tin Chính phủ và các vấn đề khác có liên quan.
3. Yêu cầu Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ chủ động cử cán bộ theo dõi xuống làm việc trực tiếp với Trung tâm để hướng dẫn tháo gỡ, nắm tình hình và báo cáo đánh giá độc lập gửi trực tiếp Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên trước ngày 05.11.2015.
Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo);
- Vụ: KHTC, KHCNMT, TCCB, Thanh tra Bộ;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, THTT(03), ĐH.12.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác