593 /QĐ – BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh

QUYẾT ĐỊNH Số: 593 /QĐ – BVHTTDL , ngày 11 tháng 02 năm 2010 Về việc thành lập các tiểu ban phục vụ Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 5 tiểu ban: Chuyên môn, Cơ sở vật chất-tài chính-hậu cần, Tuyên truyền, An ninh trật tự an toàn giao thông, Khánh tiết-lễ tân và tiểu ban tổ chức ngày hội văn hoá các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII tại tỉnh Phú Thọ phục vụ tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010 với các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Các tiểu ban Chuyên môn có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức điều hành các công việc chuẩn bị và tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010 gắn với tổ chức ngày hội văn hoá các dân tộc vùng Đông Bắc và báo cáo Ban Tổ chức về việc tổ chức các nội dung chương trình hoạt động. 

Điều 3. Kinh phí hoạt động của c¸c tểu ban nằm trong kinh phí tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010.

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:      

- Như điều 5;
- UBND tỉnh Phú Thọ
- Bộ trưởng, các Thứ  trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Cục, Vụ, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ VHTTDL;                         
- Các thành viên Ban Tổ chức;
- Sở VHTTDL Phú Thọ
- Lưu: VT, VHCS, DK (100).                                                               

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác