594 /QĐ – BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số: 594 /QĐ – BVHTTDL ngày 11 tháng 02 năm 2010 Về việc thành lập Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 10 tháng12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010 (gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010 có nhiệm vụ điều hành thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức Giỗ Tổ  Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010 và báo cáo Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn năm 2009-2010 về việc tổ chức các hoạt động (Nhiệm vụ các thành viên do Trưởng Ban Tổ chức phân công).

Ban Tổ chức thành lập các Tiểu ban: Chuyên môn, Cơ sở vật chất-tài chính-hậu cần, Tuyên truyền, Khánh tiết-Lễ tân, An ninh trật tự-an toàn giao thông và tiểu ban tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII để tham mưu giúp Ban Tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức nằm trong kinh phí tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                        

- Như điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân,
Trưởng BTCNN Các ngày lễ lớn năm 2009-2010;
- Bộ trưởng, các Thứ  trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Cục, Vụ, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ VHTTDL;               
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Ban tổ chức;
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc TW- Lưu : VT, VHCS, DK (300). 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác