595 /QĐ – BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số: 595 /QĐ – BVHTTDL ngày 11 tháng 02 năm 2010 Về việc phê duyệt Kịch bản tổng thể tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng năm 2010 và Chương trình lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng (ngày 10 tháng Ba âm lịch)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 10 tháng12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ,


QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kịch bản tổng thể tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010 và Chương trình lễ dâng hươngtưởng niệm các Vua Hùng (ngày 10 tháng Ba âm lịch)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú, Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ  và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 

Nơi nhận:- Như điều 3;

-Văn phòng Chính phủ
- Ban Tuyên giáo Trung ương
 Trưởng BTCNN Các ngày lễ lớn năm 2009-2010;
- Lãnh đạo Bộ VHTTDL;
- UBND  tỉnh Phú Thọ
- Các đơn vị liên quan thuộc BVHTTDL               
-  Lưu : VT, VHCS, DK (30). 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác