596/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức “Chương trình hòa nhạc Hennessy’’ lần thứ 19

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24/5/2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biếu diễn) phối hợp với Công ty cố phần Phân phối Moet-Hennessy Việt Nam tố chức “Chương trình hòa nhạc Hennessy” lần thứ 19 với sự tham gia biếu diễn của nam nghệ sỹ vĩ cầm Stefan Jackiw (quốc tịch Hoa Kỳ) và nữ nghệ sỹ đệm đàn dương cầm Anna Polonsky (quốc tịch Hoa Kỳ).
Thời gian: 20h00 ngày 29 tháng 5 năm 2015.
Địa điếm; Nhà hát Lớn Hà Nội.
Điều 2. Về kinh phí: Công ty Cô phẩn Phân phối Moel-Hennessy Việt Nam chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí.
Điều 3: Quyết định này thay thế Quyết định số 4273/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2014.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Thủ trưởng các cơ quan liên quan Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, THV.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác