601/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Phúc đáp Công văn số 341/UBND-VX2 ngày 16 tháng 2 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ một số vấn đề liên quan đến tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-lễ hội Đền Hùng hàng năm, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Ngày 22 tháng 7 năm 2010, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45- CT/TW về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng cao, xác định: tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương cấp quốc gia 10 năm lần.

Trước đó, tại Văn bản số 334-TB/TW ngày 10 tháng 5 năm 2010 thông báo kết luận của Bộ Chính trị, đồng ý với những nội dung nêu trong Đề án "Quy định về tổ chức các ngày kỷ niệm" do Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình. Đối với Giỗ Tổ Hùng Vương, trong Đề án đã xác định:

- Năm nhẵn (năm chẵn 10 năm): Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội; mời đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể dự Lễ dâng hương.

- Năm tròn (năm tròn 5 năm): Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội; mời đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đoàn thể dự Lễ dâng hương.

- Năm lẻ (các năm khác) Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội; mời Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch dự Lễ dâng hương và tổ chức các hoạt động trong lễ hội.

2. Việc mời khách Trung ương tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hiện theo Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 09 tháng 2 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị; VP, VHCS, DSVH;

- Lưu: VT, VHCS, BH (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác