602/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Nguyễn Ngọc Thiện; Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Hội thảo “Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định Số 1436/QĐ-BVHTTDL ngày 06/6/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả;
Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Bản quyền tác giả ban hành kèm theo Quyết đinh số 258/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Cục Bản quyền tác giả tổ chức Hội thảo “Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam” tại Thành phố Hồ Chí Minh vào một ngày trong Quý II năm 2016.
Điều 2. Về kinh phí:
Cục Bản quyền tác giả chịu trách nhiệm chi phí hội trường, thù lao báo cáo viên, thù lao đại biểu, in tài liệu, văn phòng phấm, nước uống đại biểu, chi phí đi lại, công tác phí trong nước của ban tố chức và các chi phí liên quan khác. Các chi phí trên ừích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Cục Bản quyền tác giả.
Điều 3. Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Ngọc Thiện;
- Lưu: VT, BQTG, TP.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác