603/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Nguyễn Ngọc Thiện; Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Chương trình Gameshow “Bản quyền và sáng tạo”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định Số 1436/QĐ-BVHTTDL ngày 06/6/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả;
Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Bản quyền tác giả ban hành kèm theo Quyết định số 258/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Cục Bản quyền tác giả tổ chức Chương trình Gameshow “Bản quyền và sáng tạo” dành cho sinh viên các trường Đại học tại Thành phố Hà Nội vào một ngày trong tháng 4 năm 2016.
Điều 2. Về kinh phí:
Cục Bản quyền tác giả chịu trách nhiệm về chi phí hội trường và thiết bị phục vụ cuộc thi; chi phí xây dựng kịch bản, bộ câu hỏi và đáp án; bồi dưỡng ban tổ chức, ban giám khảo, thuê dẫn chương trình; chi phí truyền thông; phần thưởng và các khoản chi phí khác phục vụ cuộc thi. Các chi phí trên trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Cục Bản quyền tác giả.
Điều 3. Cục trương Cục Bản quyền tác giả, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Ngọc Thiện;
- Lưu: VT, BQTG, TP.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác