604/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Thông báo số 36/TB-VP ngày 06 tháng 2 năm 2011 của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp giao ban tuần 7, tháng 2 năm 2012;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2012

Thời gian: tháng 03 năm 2012.

Địa điểm: tại Yên Tử, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị trích trong kinh phí sự nghiệp Cục Văn hóa cơ sở năm 2012 và kinh phí sự nghiệp của các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tổ chức Hội nghị.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)
- Lưu: VT, VHCS

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác