605/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức hội thảo về Khảo cổ học Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế, Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam và các đối tác tổ chức hội thảo về Khảo cổ học Việt Nam, thời gian từ 29/2 – 3/3/2012 tại Viện Goethe Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí: Toàn bộ kinh phí tổ chức hội thảo do Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam đài thọ. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia chịu trách nhiệm lễ tân, đón tiếp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác