608/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc xử lý việc đào đất tại đồi Cá Chuối Khu di tích lịch sử Đề Hùng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Trong thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin việc đào đất trái phép tại đồi Cá Chuối thuộc khu di tích lịch sử Đến Hùng. Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng đi tích quốc gia đặc biệt. Việc khai thác đất trong khu vực bảo vệ di tích làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính toàn vẹn của di tích.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế. Nếu việc báo nếu là đúng, cần làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, xử lý sai phạm để bảo vệ di sản văn hóa theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Thanh tra Bộ;

- Khu DT lịch sử Đền Hùng;

- Sự VHTTDL Phú Thọ;

- Lưu VT, DSVH, NQT-10

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác