611/BVHTTDL-TCTDTT

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ Tả mạc đình Quán Giá, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 103/VHTTDL- BQLDT ngày 13/01/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội về việc thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo Tả mạc đình Quán Giá, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo đình Quán Giá, hạng mục nhà Tả mạc, nội dung: tu bổ nguyên trạng hệ khung gỗ và lợp lại mái trên nền cũ. Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Thống nhất tên gọi "Tả mạc" trong thuyết minh và các bản vẽ kiến trúc.
- Bảo quản, lắp dựng lại các cấu kiện có chạm khắc hoa văn và giữ lại tối đa các cấu kiện còn khả năng chịu lực. Bổ sung phương án gia cố các tường hồi của tòa Tả mạc.
-Nhà bao che cần thiết kế mái dốc để đảm bảo ngăn được nước mưa (không làm mái phang), đồng thời tính toán đế đảm bảo sự ổn định trong suốt quá trình thi công tu bố công trình.
- Hồ sơ cần bổ sung căn cứ pháp lý (Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ và Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch) và các bản vẽ thiết kế tu bổ bờ nóc, ngói lợp, ngói lót, mặt bằng công trình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến thẩm định để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội biết, triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ Tả mạc đình Quán Giá theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác