614/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc đón đoàn Bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hản, CHDCND Lào

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 cửa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao Bảo tàng Hồ Chí Minh đón và bố trí chương trình làm việc với đoàn 02 cán bộ của Bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hản do đồng chí Xu-văn-đi Xi xa-vát, Trưởng Ban Phụ trách Bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hản, làm Trưởng đoàn sang Việt Nam ký kết Thiết kế kỹ thuật công trình xây dựng Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiềng Vang, huyện Nọong Bốc, tỉnh Khăn Muộn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thời gian từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 2 năm 2012.

Điều 2: kinh phí: Bảo tàng Hồ Chí Minh đài thọ vé máy bay hành trình quốc tế, ăn ở, đi lại nội địa và lễ tân đón tiếp đoàn (từ nguồn kinh phí của Dự án)

Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NBH.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác