615/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc mở lớp tập huấn kiến thức sư phạm Thể dục thể thao cho giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thể dục thể thao trên toàn quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BVHTTDL, ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo mở lớp tập huấn “Kiến thức sư phạm Thể dục thể thao cho giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thể dục thể thao trên toàn quốc” cho các giảng viên, giáo viên và huấn luyện viên thể dục thể thao tại các cơ sở đào tạo thể dục thể thao, các trung tâm huấn luyện đào tạo năng khiếu thể thao trên toàn quốc.

Thời gian: Dự kiến tháng 5 năm 2012.

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nguồn kinh phí sự nghiệp chi tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)
- Lưu: VT, ĐT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác