618/BVHTTDL-VHDT

TLBT, Vụ TVVHDT Hoàng Đức Hậu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v lễ hội truyền thông các dân tộc thiểu số thuộc chương trình MTQG về văn hóa năm 2015

Kính gửi: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh…
 
Thực hiện công văn số 3666/BVHTTDL - KHTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa năm 2015, Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch đã phân bố kinh phí để tổ chức phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số năm 2015, cụ thể:
- Lễ hội truyền thống tiêu biểu của dân tộc Hà Nhì, tỉnh Lai Châu.
- Lễ hội truyền thống tiêu biểu của dân tộc Mảng, tỉnh Điện Biên.
- Lễ hội truyền thống tiêu biểu của dân tộc Pu Péo, tỉnh Hà Giang.
- Lễ hội truyền thống tiêu biểu của dân tộc La Ha, tỉnh Sơn La.
- Lễ Hội truyền thống tiêu biểu của dân tộc Mạ, tỉnh Lâm Đồng.
- Lễ Hội truyền thống tiêu biểu của dân tộc Bra-Vân Kiều, tỉnh Quảng Trị.
Kinh phí hỗ trợ phục dựng cho mỗi lễ hội: 100.000.000d (một trăm triệu đồng) thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa năm 2015.
Để thống nhất về quy trình, thủ tục và tiến độ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh như sau:
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: khảo sát, lựa chọn, lập hồ sơ khoa học về lễ hội bao gồm: tên lễ hội, thời điểm diễn ra lễ hội, mục đích, ý nghĩa của việc phục; dựng lễ hội gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Văn hóa dân tộc) để tổng hợp trước ngày 20 tháng 3 năm 2015.
2. Trước khi tổ chức phục dựng Lễ hội 15 ngày gửi giấy mời về Vụ Văn hóa dân tộc để kiểm tra và dự Lễ hội.
3. Những nội dung cần lưu ý khi tổ chức phục dựng lễ hội:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh chú trọng việc chỉ đạo tổ chức phục dựng lễ hội truyền thống giàu bản sắc được lưu giữ trong đời sống các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thông qua lễ hội, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc lồng ghép đưa các yếu tố văn hóa mới tiến bộ nhằm tăng cường giao lưu quảng bá, giới thiệu đồng thời phù hçfp với nhu cầu hưởng thụ văn hóa và tâm linh của đồng bào các dân tộc, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở vùng đồng bào dân
tộc thiểu số, loại bỏ yếu tố lạc hậu, hủ tục không phù hợp trong đời sống cộng đồng.
- Các Lễ hội truyền thống cần diễn ra một cách dân dã, tự nhiên, phản ánh sinh hoạt văn hóa cộng đồng, do đồng bào chủ động tham gia mở hội và thụ hưởng những giá trị văn hóa do lễ hội mang lại một cách thiết thực, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Lễ hội dân gian truyền thống không nên tùy tiện, lạm dụng các hình thức sinh hoạt văn hóa mới làm phai nhòa bản sắc văn hóa dân gian. Chú ý phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, những người có uy tín, các nghệ nhân văn nghệ dân gian tham gia vào hoạt động của lễ hội, kể cả trong hành lễ cũng như trong phần hội, tránh khiên cưỡng, áp đặt; Tránh mang nặng yếu tố thương mại hoặc lợi dụng để hoạt động mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác trong đời sống xã hội, gây phản cảm và xa lạ với đồng bào dân tộc thiểu số.
Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số năm 2015 trên địa bàn tỉnh theo nội dung hướng dẫn của công văn này. Sau khi hoàn thành việc phục dựng lễ hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh báo cáo bằng văn bản và gửi hồ sơ khoa học (báo cáo khảo sát; kịch bản; báo cáo tổng kết mô hình phục dựng lễ hội; tư liệu ảnh; phim tư liệu phản ánh đầy đủ diễn biển của lễ hội đã được xây dựng trên cơ sở báo cáo khảo sát, độ dài phim 60 phút trở lên, sản phẩm ở dạng đĩa DVD) về Vụ Văn hóa dân tộc để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hồ Anh Tuấn (để b/c);
- Ban Chủ nhiệm CTMTQG về văn hóa;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, VHDT, Nh.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác