61/TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, KT. CHÁNH VĂN PHÒNG, PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG, Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về Dự án đầu tư xây dựng Trường Nghệ thuật - Âm nhạc Quốc gia Lào

Ngày 28 tháng 12 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, đã làm việc với lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trường Nghệ thuật - Âm nhạc Quốc gia Lào tại Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (Dự án điều chỉnh). Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo, Cục hợp tác quốc tế và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo về Dự án điều chỉnh và ý kiến của các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

1. Về nguyên tắc, nhất trí đầu tư tiếp giai đoạn 2 cho công trình xây dựng Trường nghệ thuật - Âm nhạc Quốc gia Lào. Chủ đầu tư cần hoàn chỉnh lại Dự án và thực hiện các thủ tục, quy trình, trình các Bộ liên quan để thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 không quá 50 tỷ đồng Việt Nam từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam, theo hiệp định đã ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào.

Để thực hiện tiết kiệm, công trình cần chú ý thiết kế, trang bị ở mức phù hợp với điều kiện kinh tế của nước bạn (như hệ thống điều hòa, khuôn viên trường, hội trường), nhưng phải đảm bảo chất lượng, công năng sử dụng.

3. Về phần phát sinh: Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính kiểm tra, giám sát đúng quy định; Chủ đầu tư phải thực hiện tổ chức đấu thầu đúng pháp luật, đảm bảo thời gian hoàn thành thi công theo đúng kế hoạch.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Học viện ANQGVN;

- Vụ KHTC; Vụ ĐT; Cục HTQT

- Lưu: VT, VP (THTT), NTU.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác