620/QĐ-TTG

Nguyễn Sinh Hùng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

QUYẾT ĐỊNH Số: 620/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2007 Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin giai đoạn 2007 - 2009

QUYẾT ĐỊNH  SỐ: 620/QĐ-TTG NGÀY 16 THÁNG 5  NĂM 2007 PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2007 - 2009

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Bộ Văn hoá - Thông tin,

 

QUYẾT ĐỊNH :
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin giai đoạn 2007 - 2009 như Phụ lục kèm theo.
Điều 2.

1. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt. Những công ty không đủ điều kiện thực hiện cổ phần hoá theo quy định thì thực hiện bán, giải thể hoặc phá sản doanh nghiệp;

b) Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện thực tiễn để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại các công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá;

c) Trong quý III năm 2007, trình Thủ tướng Chính phủ phương án sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ để thực hiện được nhiệm vụ đầu tư, xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 33/TB-VPCP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin trong việc thực hiện Quyết định này.

3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- Các Bộ: Văn hoá - Thông tin, Tài chính,

  Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư,

  Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Website Chính phủ,

  các Vụ: TH, KTTH, VX;

- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). Hà

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác