62/2007/QĐ-TTG

Nguyễn Tấn Dũng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

QUYẾT ĐỊNH Số: 62/2007/QĐ-TTg Thành lập Hội đồng Giải báo chí quốc gia

 

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIẢI BÁO CHÍ QUỐC GIA

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Giải báo chí quốc gia;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng Giải báo chí quốc gia (sau đây gọi chung là Hội đồng), gồm các cá nhân thuộc các thành phần sau đây:

1. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Chủ tịch Hội đồng;

2. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

3. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phụ trách báo chí: Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin phụ trách báo chí: Phó Chủ tịch Hội đồng;

5. Vụ trưởng Vụ Báo chí (Ban Tuyên giáo Trung ương): Ủy viên Hội đồng;

6. Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa  - Thông tin): Ủy viên Hội đồng;

7. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (phụ trách phía Nam): Ủy viên Hội đồng;

8. Chủ tịch Hội đồng nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam: Ủy viên Hội đồng.

Giao Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thỏa thuận với các cơ quan liên quan để xác định nhân sự cụ thể của Hội đồng Giải báo chí quốc gia theo các thành phần nêu trên.

Điều 2. Hội đồng Giải báo chí quốc gia có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Điều hành, tổ chức thực hiện Giải báo chí quốc gia hàng năm theo các quy định tại Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giải báo chí quốc gia;

2. Ban hành Điều lệ Giải; quyết định thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, Quy chế làm việc của Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo và các Ban giúp việc của Hội đồng Giải báo chí quốc gia;

3. Quyết định cơ cấu giải thưởng, giá trị giải thưởng; quyết định trao giải thưởng cho các tác phẩm báo chí đạt giải hàng năm theo đề nghị của Hội đồng chung khảo và chịu trách nhiệm về Quyết định này;

4. Giúp các cơ quan chỉ đạo thực hiện việc quản lý quỹ của Giải báo chí quốc gia theo các quy định hiện hành và việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Giải báo chí quốc gia hàng năm;

5. Hội đồng Giải báo chí quốc gia được sử dụng con dấu của Hội Nhà báo Việt Nam trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng.

Điều 3. Hội đồng Giải báo chí quốc gia chịu sự chỉ đạo trực tiếp của các cơ quan chỉ đạo Giải báo chí quốc gia được quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giải báo chí quốc gia.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Hội Nhà báo Việt Nam và các cá nhân thuộc thành phần nêu tại Điều 1 của Quyết định này do các cơ quan, tổ chức cử tham gia Hội đồng Giải báo chí quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

- Như Điều 5;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh,

  thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc

  Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP : BTCN, các Phó Chủ nhiệm,

   Website Chính phủ; các Vụ, Cục,

   đơn vị trực thuộc, Công báo;

 - Lưu : Văn thư, VX (8b). Hoà (330 bản).

THỦ TƯỚNG

 

 

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác