626/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức triển lãm và biểu diễn nghệ thuật tại Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức triển lãm tranh và chương trình nghệ thuật “Yêu dấu khôn nguôi” tại trụ sở của Trung tâm ở pháp:

1- Triển lãm “Tranh Công” của tác giả Việt kiều Nguyễn Văn Tâm” trưng bày 30 tác phẩm trên chất liệu tranh lụa truyền thống Việt Nam, kết hợp với phong cách “Galbissme”. Thời gian: từ ngày 25/02/2012 đến ngày 14/3/2012. 

2- Chương trình nghệ thuật “Yêu dấu khôn nguôi” do 03 nghệ sĩ không chuyên là công chức, sinh viên thuộc Hội Văn hóa người Việt vùng Rhoone – Pháp biểu diễn với các bài hát về quê hương, đất nước. Thời gian: ngày 10/3/2012. 

Điều 2. Về kinh phí:

- Đối với triển lãm: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chi tiền tổ chức bao gồm dàn dựng triển lãm, lễ khai mạc, tiệc nhẹ, lo chỗ ở và tiền ăn cho họa sĩ trong 03 ngày tại Paris từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp của Trung tâm năm 2012.

- Đối với tổ chức biểu diễn nghệ thuật: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chi tiền tập luyện chương trình, bồi dưỡng nghệ sĩ, đi lại từ địa phương đến Paris, tiệc nhẹ từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Trung tâm năm 2012

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác