627/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc ý kiến về việc thực hiện cam kết bảo đảm thống nhất quản lý di sản Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1196/VP-CP ngày 28/02/2011 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội liên quan đến việc thực hiện cam kết của Chính phủ với Ủy ban Di sản Thế giới về bảo đảm thống nhất quản lý di sản Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Sau khi nghiên cứu Công văn số 586/UBND-KG ngày 24/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội gửi kèm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Ngày 22/7/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 2528/BVHTTDL - DSVH gửi Văn phòng Chính phủ nhất trí với các đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Công văn số 5422/UBND-VHKG ngày 15/7/2010.

Những cam kết đưa ra tại tại Công văn số 5422/UBND-VHKG ngày 15/7/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Công văn số 5129/VPCP-QHQT ngày 23/7/2010 của Văn phòng Chính phủ, trong đó có nội dung "Bảo đảm sự thống nhất quản lý khu di sản, chuyển giao toàn bộ vùng đất thuộc khu di sản cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý mà đại diện là Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội, di chuyển các hộ dân hiện đang sinh sống trong khu di sản ra phía ngoài trên cơ sở vận động tự nguyện và có chính sách đền bù thỏa đáng".

Việc Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được UNESCO đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa Thế giới vào ngày 01/8/2010 vừa qua là sự ghi nhận những nỗ lực to lớn của Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy di sản văn hóa. Di sản Văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội đã trở thành biểu tượng, hình ảnh của quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vinh dự đó, chúng ta cũng có trách nhiệm hết sức nặng nề trong việc bảo vệ những giá trị nổi bật toàn cầu, bảo vệ tính toàn vẹn của di sản đã được thể hiện trong hồ sơ đề cử.

Theo thông lệ, Kỳ họp toàn thể hằng năm của Ủy ban Di sản Thế giới (dự kiến Kỳ họp lần thứ 35 sẽ được tổ chức tại Bhrain vào tháng 6/2011) sẽ đưa ra đánh giá việc quản lý, bảo tồn các di sản thế giới, vì vậy, việc Việt Nam cam kết thực hiện các khuyến nghị của ICOMOS khi xem xét công nhận Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội sẽ được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị lần này.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Công văn số 586/UBND-VHKG ngày 24/01/2011 góp phần cụ thể hóa những cam kết của Chính phủ ta về việc bảo đảm tính thống nhất quản lý khu di sản đối với Ủy ban Di sản Thế giới. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí với các kiến nghị nêu tại Công văn số 586/UBND- VHKG ngày 24/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (kèm hồ sơ);

- Bộ trưởngHoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Lưu: VT, DSVH (02), NVC.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác