62/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ tiếp tân Ngoại giao đoàn nhân dịp năm mới 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Liên đoàn Xiếc Việt Nam làm tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật Xiếc Làng tôi và hát Xoan, chào mừng Ngoại giao đoàn nhân dịp năm mới 2012.

- Thời gian: Ngày 19 tháng 01 năm 2012

- Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội

Điều 2. Kinh phí:

- Liên đoàn Xiếc Việt Nam xây dựng kịch bản, tổ chức các chương trình, tiết mục biểu diễn và trang phục cho diễn viên.

Điều 3: Liên đoàn Xiếc Việt Nam có trách nhiệm làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan tổ chức duyệt chương trình trước khi công diễn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NTT.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác