62/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 62/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2014 Về việc Nhà hát Tuổi trẻ đón đoàn nghệ sĩ Liên bang Nga vào biểu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 79/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Hiệp hội Paralymic Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển Văn hóa Việt, Báo Thể thao Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Nga Vùng Primorie đón đoàn nghệ sĩ Liên bang Nga vào Việt Nam tham gia biểu diễn trong chương trình giao lưu văn hóa “Thắp sáng niềm tin Hữu nghị Việt - Nga”.

- Thời gian đón đoàn: từ ngày 15 đến ngày 27 tháng 01 năm 2014.

- Thời gian biểu diễn: ngày 22 tháng 01 năm 2014.

- Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội

Điều 2. Kinh phí:

Hiệp hội Paralympic Việt Nam chịu mọi chi phí liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Văn hóa Việt, Tổng biên tập Báo Thể thao Việt Nam, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Vương Duy Biên;

-Lưu: VT, HTQT, NĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác