62/TB-BVHTTDL

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG- Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Về việc Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về Dự án đầu tư xây dựng Không gian khám phá giáo dục học đường thuộc Bảo tàng Hồ Chí Minh

Ngày 28 tháng 12 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, đã làm việc với lãnh đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh về Dự án đầu tư xây dựng Không gian khám phá giáo dục học đường thuộc Bảo tàng Hồ Chí Minh. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Di sản văn hóa, Cục hợp tác quốc tế và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe lãnh đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh báo cáo về Dự án và ý kiến của các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

Yêu cầu Bảo tàng Hồ Chí Minh cùng với đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến về giải pháp quản lý sử dụng và bổ sung thêm phần luận chứng kinh tế vào nội dung Dự án. Theo đó, phải làm rõ nguồn thu và chi thông qua hoạt động này; nghiên cứu để không gian này mang tính giáo dục, tuyên truyền về Bác, không mở các hình thức kinh doanh game. Chủ đầu tư hoàn chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Không gian khám phá giáo dục học đường trình lại Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

- Bảo tàng HCM;

- Vụ KHTC; Cục DSVH; Cục HTQT;

- Lưu: VT, VT (THTT), NTU 10

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác