630/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ năm 2012 (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra) gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá toàn diện thực trạng cơ sở vật chất, chương trình, giáo trình, đội ngũ giảng viên, giáo viên, công tác tuyển sinh của các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra trích từ ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo và Hiệu trưởng, Giám đốc các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể thao và Du lịch và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)
- Lưu: VT, ĐT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác