630/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Hội thảo “Hợp tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan Việt Nam - Hàn Quốc năm 2015”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Yăn hoá, Thế thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Văn phòng Đại diện Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc tại Việt Nam và các cơ quan hữu quan tố chức Hội thảo “Hợp tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan Việt Nam - Hàn Quốc năm 2015”. Nội dung của Hội thảo bao gồm: phương hướng thực thi luật quyền tác giả của 02 quốc gia trong thời đại số, phương hướng tăng cường năng lực của các tổ chức quản lý tập thể trong thời đại số, phương hướng bảo hộ nội dung chương trình truyền hình của 02 quốc gia trong thời đại số, phương án tăng cường hoạt động giao lưu nội dung sáng tạo giữa 02 nước trong thời đại số, giao lưu kinh doanh công nghệ quyền tác giả năm 2015.
Thời gian và địa điếm: ngày 16 tháng 4 năm 2015 tại Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí:
- Úy ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc chịu toàn bộ chi phí tố chức Hội thảo;
- Cục Bản quyền chịu chi phí lễ tân đón tiếp, tiệc chiêu đãi và quà tặng (trích từ nguồn ngân sách được cấp năm 2015 của Cục).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, LNTN.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác