633/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công Bộ trưởng và các Thứ trưởng chỉ đạo xây dựng các văn bản, đề án năm 2011 trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3679/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4338/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt danh mục các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt bổ sung danh mục các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2011.

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công Bộ trưởng và các Thứ trưởng chỉ đạo xây dựng các văn bản, đề án năm 2011 trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Danh mục phân công kèm theo).

Điều 2. Bộ trưởng và các Thứ trưởng có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai xây đựng và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản, đề án.

Điều 3. Văn phòng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế đôn đốc các cơ quan đơn vị xây dựng và trình các văn bản, đề án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Điều 4.  Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch, Tài chính và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- VPCP, Vụ KGVX, Vụ TH (để b/c);

- Lưu: VT, VP (BCTC), PN. 30;

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác