63/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức buổi tiếp tân Ngoại giao đoàn nhân dịp năm mới 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Ban quản lý Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước), Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội (Sở Ngoại vụ) và Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm trưng bày ảnh giới thiệu Di sản văn hóa Việt Nam" và tiệc chiêu đãi Ngoại giao đoàn nhân dịp năm mới 2012.

- Thời gian: Ngày 19 tháng 01 năm 2012

- Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội

- Số Lượng Khoảng 500 khách

Điều 2. Kinh phí:

- Cục Hợp tác quốc tế chịu chi phí thuê địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tặng phẩm, trang trí sân khấu, hoa tươi, thiết kế và sản xuất sản phẩm, ấn phẩm trưng bày triển lãm ảnh giới thiệu Di sản văn hóa Việt Nam (trích từ nguồn kinh phí thường xuyên năm 2012 của Cục Hợp tác quốc tế);

- Liên đoàn xiếc Việt Nam chịu chi phí xây dựng chương trình và chi phí luyện tập cho diễn viên;

- Bộ Ngoại giao lo in ấn giấy mời, mời các trưởng đoàn Ngoại giao, lãnh đạo

Đảng, Nhà nước và công tác lễ tân đối ngoại,

- Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đảm nhận chi phí tổ chức tiệc chiêu đãi trước buổi biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Giám đốc Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NTT.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác